Kerala PSC | LD Clerk | Syllabus


എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് മുഖ്യ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ്

Kerala PSC | LD Clerk | Syllabus
1. പൊതുവിജ്ഞാനം
(i) ചരിത്രം (കേരളം)
യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ്
യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവന
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മുതൽ ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ വരെ തിരുവിതാംകൂറിന്ടെ ചരിത്രം
സാമൂഹ്യ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
കേരള ചരിത്രത്തിന്ടെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകൾ
ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം
1956-നു ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്ടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം
(ii) ചരിത്രം (ഇന്ത്യ)
രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം
ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം
സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം
സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരചരിത്ര കാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃ സംഘടന
ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി
വിദേശ നയം
(iii) ചരിത്രം (ലോകം)
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം
അമേരിക്കൻ സ്വതന്ത്ര്യ സമരം
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം
റഷ്യൻ വിപ്ലവം
ചൈനീസ് വിപ്ലവം
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തര രാഷ്ട്രീയ ചരിതം
ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന, മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ
2. ഭൂമിശാസ്ത്രം
(i) ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്ടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ
ഭൂമിയുടെ ഘടന
അന്തരീക്ഷം, പാറകൾ, ഭൗമോപരിതലം, അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും, കാറ്റും, താപനിലയും, ഋതുക്കളും, ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ
ആഗോള താപനം
വിവിധതരം മലിനീകരണങ്ങൾ, മാപ്പുകൾ
ടോപോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകൾ, അടയാളങ്ങൾ, വിദൂര സംവേദനം
ഭൂമിശാസ്ത്ര പരമായ വിവര സംവിധാനം, മഹാസമുദ്രങ്ങൾ, സമുദ്രചലനങ്ങൾ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും.
(ii) ഇന്ത്യ
ഭൂപ്രകൃതി
സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ
ഉത്തരപർവത മേഖല, നദികൾ, ഉത്തരമഹാസമതലം, ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി, തീരദേശം, കാലാവസ്ഥ
സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി
കൃഷി
ധാതുക്കളും, വ്യവസായവും
ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ
റോഡ്, ജല,റെയിൽ,വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ
(iii) കേരളം
ഭൂപ്രകൃതി
ജില്ലകൾ, സവിശേഷതകൾ
നദികൾ
കാലാവസ്ഥ
സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി
വന്യജീവി
കൃഷിയും, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും
ധാതുക്കളും വ്യവസായവും
ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ
റോഡ്, ജല,റെയിൽ,വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ
3. ധനതത്വ ശാസ്ത്രം
ഇന്ത്യ : സാമ്പത്തിക രംഗം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ
പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ
നീതി ആയോഗ്
സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ
ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ
കാർഷിക വിളകൾ
ധാതുക്കൾ
ഹരിത വിപ്ലവം
4. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന
ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി, ആമുഖം, പൗരത്വം
മൗലികാവകാശങ്ങൾ
ഗവണ്മെന്റിൻടെ ഘടകങ്ങൾ
മൗലിക കടമകൾ
സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണ ഘടനാ ഭേദഗതികൾ (42, 44, 52. 73. 74, 86. 91)
പഞ്ചായത്തീരാജ്
ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും
യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്
സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്
കൺകറൻറ് ലിസ്റ്റ്
5. കേരളം - ഭരണവും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും
കേരളം - സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ്
ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ
വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ
സാമൂഹിക
സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ആസൂത്രണ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി
തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം
തൊഴിലും ജോലിയും
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ
ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ
സ്ത്രീകൾ
കുട്ടികൾ
മുതിർന്ന പൗരന്മാർ
എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം
സാമൂഹ്യക്ഷേമം
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം
6. ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജന ആരോഗ്യവും
മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്
ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളും അവയുടെ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളും
സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും, രോഗകാരികളും
കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾ
അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിജ്ഞാനം
പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും
7. ഭൗതിക ശാസ്ത്രം
ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്ടെ ശാഖകൾ
ദ്രവ്യം - യൂണിറ്റ്, അളവുകളും തോതും
(ii) ചലനം
ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ
മൂന്നാം ചലന നിയമം
ആക്കം
പ്രൊജക്റ്റയിൽ മോഷൻ
മൂന്നാം ചലന നിയമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ
ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. യുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങൾ
(iii) പ്രകാശം
ലെൻസ്
ദർപ്പണം
r=2f എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ
പ്രകാശത്തിന്ടെ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങൾ
മഴവില്ല്
വസ്തുക്കളുടെ വിവിധ വർണങ്ങൾ
ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് സ്പെക്ട്രം
ഇൻഫ്രാ റെഡ് റെയ്‌സ്
അൾട്രാ വയലറ്റ് റെയ്‌സ്
എക്സ്-റെയ്‌സ്
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്ക് എഫക്റ്റ്
(iv) ശബ്ദം
വിവിധ തരം തരംഗങ്ങൾ
വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം
അനുരണനം
ആവർത്തന പ്രതിപതനം
(v) ബലം
വിവിധ തരം ബലങ്ങൾ
ഘർഷണം
ഘർഷണത്തിന്ടെ ഉപയോഗങ്ങളും ദോഷങ്ങളും
ദ്രാവക മർദ്ദം
പ്ലവക്ഷമ ബലം
ആർക്കമിഡീസ് തത്വം
പാസ്കൽ നിയമം
സാന്ദ്രത
ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത
അഡ് ഹിഷൻ കോഹീഷൻ ബലം
കേശിക ഉയർച്ച
വിസ്കസ് ബലം
പ്രതല ബലം
(vi) ഗുരുത്വാകർഷണം
അഭികേന്ദ്ര ബലം
അപകേന്ദ്ര ബലം
ഉപഗ്രഹങ്ങൾ
പാലായന പ്രവേഗം
പിണ്ഡവും ഭാരവും
'g' യുടെ മൂല്യം
ഭൂമിയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 'g' യുടെ മൂല്യം
(vii) താപം
താപനില
വിവിധ തരം തെർമോമീറ്ററുകൾ
ആർദ്രത
ആപേക്ഷിക ആർദ്രത
(viii) പ്രവൃത്തി
ഊർജ്ജം
പവർ
ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ
ഉത്തോലകങ്ങൾ
വിവിധ തരം ഉത്തോലകങ്ങൾ
8. രസതന്ത്രം
(i) ആറ്റം
തന്മാത്ര
ദ്രവ്യത്തിന്ടെ വിവിധ അവസ്ഥകൾ
രൂപാന്തരത്വം
വാതക നിയമങ്ങൾ
അക്വാറീജിയ
(ii) മൂലകങ്ങൾ
ആവർത്തനപ്പട്ടിക
ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും
രാസ-ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ
രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ
ലായനികൾ, മിശ്രിതങ്ങൾ, സംയുക്തങ്ങൾ
(iii) ലോഹങ്ങൾ
അലോഹങ്ങൾ
ലോഹസങ്കരങ്ങൾ
ആസിഡും
ആൽക്കലിയും
pH മൂല്യം
ആൽക്കലോയിഡുകൾ
9. കല, കായികം, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം
കല
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യകലകൾ ഇവയുടെ ഉത്ഭവം, വ്യാപനം, പരിശീലനം എന്നിവകൊണ്ട്
പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ
പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ
പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ
പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാർ
പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ
കായികം
1. കായികരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലേയും ഇന്ത്യയിലേയും ലോകത്തിലേയും പ്രധാന കായികതാരങ്ങൾ, അവരുടെ കായിക ഇനങ്ങൾ, അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികൾ.
2. പ്രധാന അവാർഡുകൾ - അവാർഡ് ജേതാക്കൾ - ഓരോ അവാർഡും ഏത് മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് നൽകുന്നത് എന്ന അറിവ്.
3. പ്രധാന ട്രോഫികൾ - ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ/കായിക ഇനങ്ങൾ.
4. പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങൾ - പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം.
5. കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങൾ.
6. ഒളിംപിക്സ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
പ്രധാന വേദികൾ/ രാജ്യങ്ങൾ
പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങൾ/ കായിക താരങ്ങൾ
ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങൾ
വിന്റർ ഒളിംപിക്സ്
പാരാ ഒളിംപിക്സ്
7. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്, സാഫ് ഗെയിംസ്
വേദികൾ
രാജ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം
ഇതര വസ്തുതകൾ
8. ദേശീയ ഗെയിംസ്
9. ഗെയിംസ് ഇനങ്ങൾ - മത്സരങ്ങൾ, താരങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ
10. ഓരോ രാജ്യത്തിന്ടെയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങൾ/ വിനോദങ്ങൾ
സാഹിത്യം
1. മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ - ആദ്യ കൃതികൾ, കർത്താക്കൾ
2. ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയും പ്രധാന കൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ.
3. എഴുത്തുകാർ - തൂലികാനാമങ്ങൾ, അപരനാമങ്ങൾ
4. കഥാപാത്രങ്ങൾ - കൃതികൾ
5. പ്രശസ്തമായ വരികൾ - കൃതികൾ - എഴുത്തുകാർ
6. മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്ടെ ആരംഭം, തുടക്കം കുറിച്ചവർ, ആനുകാലികങ്ങൾ.
7. പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ/ ബഹുമതികൾ
അവാർഡിനർഹരായ എഴുത്തുകാർ
കൃതികൾ
8. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ - അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ
9. മലയാള സിനിമയുടെ ഉത്ഭവം, വളർച്ച, നാഴികക്കല്ലുകൾ, പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയവർ, മലയാള സിനിമയും ദേശീയ അവാർഡും.
സംസ്കാരം
1. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങൾ.
2. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നായകർ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ.
10. കമ്പ്യൂട്ടർ - അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
Input Devices (Names and uses)
Output Devices (Names and uses/features)
Memory devices - Primary and Secondary (Examples, Features)
2. Software
Classification – System software and Application software
Operating System – Functions and examples ം
Popular Application software packages – Word processors, Spreadsheets, Database packages, Presentation, Image editors (Uses, features and fundamental concepts of each)
Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store, Control transfer) (Languages need not be considered)
3. Computer Networks
Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application area)
Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (Uses of each)
4. Internet
Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
Social Media (Examples and features)
Web Designing – Browser, HTML (Basics only)
E-governance 5. Cyber Crimes and Cyber Laws
Types of crimes (Awareness level)
IT Act and Other laws (Awareness level)
11. സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ
1. Right to Information Act – Information Exempted; Constitution of Information Commissions- Powers and Functions.
2. Protection of Consumers – Rights of Consumers.
3. Law for the Protections of Vulnerable Sections – Protection of Civil Rights – Atrocities against SC & ST – National Commission for SC / STKerala State SC/ST Commission – National and State Minority Commission – National Human Rights Commission and State Human Rights Commission - Protection of Senior Citizen.
4. Protection and Safeguarding of Women – Offences affecting Public Decency and Morals. National and State Commission for Women – The Protection of Women (from Domestic Violence) Act, 2005.
5. Protection and Safeguards of Children – Protection of Children from Sexual Offence (POCSO) Act, 2012.
11. സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ
1. Right to Information Act – Information Exempted; Constitution of Information Commissions- Powers and Functions.
2. Protection of Consumers – Rights of Consumers.
3. Law for the Protections of Vulnerable Sections – Protection of Civil Rights – Atrocities against SC & ST – National Commission for SC / STKerala State SC/ST Commission – National and State Minority Commission – National Human Rights Commission and State Human Rights Commission - Protection of Senior Citizen.
4. Protection and Safeguarding of Women – Offences affecting Public Decency and Morals. National and State Commission for Women – The Protection of Women (from Domestic Violence) Act, 2005.
5. Protection and Safeguards of Children – Protection of Children from Sexual Offence (POCSO) Act, 2012.
ലഘു ഗണിതവും, മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണ പാടവ പരിശോധനയും.
(i) ലഘു ഗണിതം
1. സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും
2. ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും
3. ശതമാനം
4. ലാഭവും നഷ്ടവും
5. സാധാരണ പലിശയും കൂട്ട് പലിശയും
6. അംശബന്ധവും അനുപാതവും
7. സമയവും ദൂരവും
8. സമയവും പ്രവൃത്തിയും
9. ശരാശരി
10. കൃത്യങ്കങ്ങൾ
11. ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്, വിസ്തീർണ്ണം, വ്യാപ്തം, തുടങ്ങിയവ
12. പ്രോഗ്രെഷനുകൾ
(ii) മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും
1. ശ്രേണികൾ, സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ, അക്ഷര ശ്രേണികൾ
2. ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ
3. സ്ഥാന നിർണയ പരിശോധന
4. സമാന ബന്ധങ്ങൾ
5. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക
6. സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ
7. കോഡിങ്ങും ഡീ കോഡിങ്ങും
8. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ
9. ദിശാവബോധം
10. ക്ളോക്കിലെ സമയവും കോണളവും
11. ക്ളോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും
12. കലണ്ടറും തീയതിയും
13. ക്ലറിക്കൽ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ
IV. GENERAL ENGLISH
(i). English Grammar
1. Types of Sentences and Interchange of Sentences.
2. Different Parts of Speech.
3. Agreement of Subject and Verb.
4. Articles - The Definite and the Indefinite Articles.
5. Uses of Primary and Modal Auxiliary Verbs
6. Tag Questions
7. Infinitive and Gerunds
8. Tenses
9. Tenses in Conditional Sentences
10. Prepositions
11. The Use of Correlatives
12. Direct and Indirect Speech
13. Active and Passive voice
14. Correction of Sentences
(ii) Vocabulary
1. Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
2. Word formation from other words and use of prefix or suffix
3. Compound words
4. Synonyms
5. Antonyms
6. Phrasal Verbs
7. Foreign Words and Phrases
8. One Word Substitutes
9. Words often confused
10. Spelling Test
11. Idioms and their Meanings
V. പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ - മലയാളം
1. പദശുദ്ധി
2. വാക്യശുദ്ധി
3. പരിഭാഷ
4. ഒറ്റപദം
5. പര്യായം
6. വിപരീത പദം
7. ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
8. സമാനപദം
9. ചേർത്തെഴുതുക
10. സ്ത്രീലിംഗം/ പുല്ലിംഗം
11. വചനം
12. പിരിച്ചെഴുതൽ
13. ഘടക പദം (വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക)

No comments:

Powered by Blogger.