Malayalam Language for LDC 2020 - വിപരീതപദങ്ങൾ [Antonym]

വിപരീതപദങ്ങൾ
ഒരു പദത്തിന്റെ എതിർ അർഥം ഉള്ള മറ്റൊരു പദമാണ് വിപരീതപദം. രാത്രി എന്നതിന്റെ എതിര് പകൽ എന്നതാണല്ലോ. നന്മ എന്നതിന്റെ വിപരീതം തിന്മ എന്നതാണ്. വിപരീതപദത്തിന്ടെ ചില മാതൃകകൾ പരിചയപ്പെടാം.

അകം — പുറം
അകലം — അടുപ്പം
അനാഥം — സനാഥം
അനുകൂലം — പ്രതികൂലം
അനേകം — ഏകം
അനുഗ്രഹം — നിഗ്രഹം
അപരാധി — നിരപരാധി
അപേക്ഷ — ഉപേക്ഷ
അബദ്ധം — സുബദ്ധം
അപഗ്രഥനം — ഉദ്ഗ്രഥനം
അഭിമാനം — അപമാനം
അഭിജ്ഞൻ — അനഭിജ്ഞൻ
അഭിലഷണീയം — അനഭിലഷണീയം
അസഹ്യം — സഹ്യം
അർഹൻ — അനർഹൻ
അന്തം — അനന്തം
അമരം — അണിയം
അത്ര — തത്ര
അവഗണന — പരിഗണന
അരൂപൻ — സരൂപൻ
ആകർഷകം — അനാകർഷകം
ആകുലം — അനാകുലം
ആഗതം — നിർഗ്ഗതം
ആദരം — അനാദരം
ആദിമം — അന്തിമം
ആദ്യം — അന്ത്യം
ആന്തരം — ബാഹ്യം
ആയം — വ്യയം
ആയാസം — അനായാസം
ആരോഹണം — അവരോഹണം
ആവരണം — അനാവരണം
ആവിർഭാവം — തിരോഭാവം
ആശാസ്യം — അനാശാസ്യം
ആശ — നിരാശ
ആശ്രയം — നിരാശ്രയം
ആസക്തി — വിരക്തി
ഇമ്പം — തുമ്പം
ഇഷ്ടം — അനിഷ്ടം
ഇഹം — പരം
ഉത്കൃഷ്ടം — അപകൃഷ്ടം
ഉന്നതം — നതം
ഉത്തമം — അധമം
ഉഷ്ണം — ശീതം
ഊഷ്മളം — ശീതളം
ഉപകാരം — അപകാരം
ഉപേക്ഷ — അപേക്ഷ
ഉച്ചാ — നീചാ
ഉത്കർഷം — അപകർഷം
ഉഗ്രം — ശാന്തം
ഉദ്ഗ്രഥനം — അപഗ്രഥനം
ഉന്മുഖം — പരാങ്ങ്മുഖം
ഉപചയം — അപചയം
ഉത്പതിഷ്ണു — യാഥാസ്ഥിതികൻ
ഋജു — വക്രം
ഋതം — അനൃതം
ഏകം — അനേകം
ഐക്യം — അനൈക്യം
കൃതജ്ഞത — കൃതഘ്നത
കൃത്രിമം — അകൃത്രിമം
കൃശം — മേദുരം
ക്രയം — വിക്രയം
ഗതി — വിഗതി
ഗമനം — ആഗമനം
ഗാഢം — മൃദു
ഗൗരവം — ലാഘവം
ഖണ്ഡനം — മണ്ഡനം
ഖേദം — മോദം
ചരം — അചരം
ചേതനം — അചേതനം
ജ്ഞാനം — അജ്ഞാനം
ജ്യേഷ്ഠൻ — കനിഷ്ഠൻ
ജനി — മൃതി
ന്യൂനപക്ഷം — ഭൂരിപക്ഷം
പരകീയം — സ്വകീയം
പരിചിതം — അപരിചിതം
പരിഷ്കൃതം — അപരിഷ്കൃതം
പര്യാപ്തം — അപര്യാപ്തം
പാശ്ചാത്യം — പൗരസ്ത്യം
പുകഴ്ത്തൽ — ഇകഴ്ത്തൽ
പുരാതനം — നവീനം
പുരോഗതി — പശ്ചാത്ഗതി
പോഷണം — ശോഷണം
പ്രതിലോമം — അനുലോമം
പ്രതിപത്തി — വിപ്രതിപത്തി
പ്രവൃത്തി — നിവൃത്തി
പ്രബുദ്ധൻ — സുപ്തൻ
പ്രഭാതം — പ്രദോഷം
പ്രത്യക്ഷം — പരോക്ഷം
പ്രശാന്തം — പ്രക്ഷുബ്ദം
പ്രാകൃതം — പരിഷ്കൃതം
പ്രാചീനം — അർവാചീനം
ബഹുമാനം — അപമാനം
ഭംഗുരം — അഭംഗുരം
ഭൂഷണം — ദൂഷണം
മന്ദം — ശീഘ്രം
മലിനം — നിർമ്മലം
മുന്നണി — പിന്നണി
മൃദു — കഠിനം
രഹസ്യം — പരസ്യം
രക്ഷ — ശിക്ഷ
ലഘുത്വം — ഗുരുത്വം
ലളിതം — കഠിനം
വാച്യം — വ്യംഗ്യം
തഥ്യ — മിഥ്യ
തദാനീം — ഇദാനീം
തിക്തം — മധുരം
തിരസ്കരണം — സ്വീകരണം
ത്യാജ്യം — ഗ്രാഹ്യം
ത്യജിക്കുക — ഗ്രഹിക്കുക
ദീർഘം — ഹ്രസ്വം
ദുഃഖം — സുഖം
ദുഷ്ടൻ — ശിഷ്ടൻ
ദുഷ്ഫലം — സത് ഫലം
ദുർഗമം — സുഗമം
ദുസ്സഹം — സുസഹം
ദുഷ്കരം — സുകരം
ദുർഗ്രഹം — സുഗ്രഹം
ദൃഢം — ശിഥിലം
ദൃശ്യം — അദൃശ്യം
ദൃഷ്ടം — അദൃഷ്ടം
ദ്രുതം — മന്ദം
ധാരാളം — വിരളം
ധീരൻ — ഭീരു
നവീനം — പുരാതനം
നശ്വരം — അനശ്വരം
നാസ്തികൻ — ആസ്തികൻ
നിരക്ഷരത — സാക്ഷരത
നികൃഷ്ടം — ശ്രേഷ്ഠം
നിഗ്രഹം — അനുഗ്രഹം
നിർദ്ദയം — സദയം
നിന്ദ — സ്തുതി
നിന്ദിതം — വന്ദിതം
നിശ്ചലം — ചഞ്ചലം
നിരുപാധികം — സോപാധികം
നീചം — ഉച്ചം
നെടിയ — കുറിയ
വികലം — അവികലം
വികാസം — സങ്കോചം
വിമുഖം — ഉന്മുഖം
വിയോഗം — സംയോഗം
വിരസം — സരസം
വിരളം — ബഹുലം
വിരാമം — അവിരാമം
വിരോധം — മൈത്രി
വിഷണ്ണൻ — പ്രസന്നൻ
വൈധർമ്മ്യം — സാധർമ്യം
വൃഷ്ടി — സമഷ്ടി
ശത്രു — മിത്രം
ശാശ്വതം — നശ്വരം
ശ്ലാഘ്യം — നിന്ദ്യം
സദാചാരം — ദുരാചാരം
സഫലം — വിഫലം
സഹിതം — രഹിതം
സഹ്യം — അസഹ്യം
സങ്കീർണ്ണം — അസങ്കീർണ്ണം
സങ്കുചിതം — വികസിതം
സങ്കോചം — വികാസം
സന്താപം — സന്തോഷം
സഭ്യം — അസഭ്യം
സന്മാർഗം — ദുർമ്മാർഗം
സ്വദേശം — വിദേശം
സാർത്ഥകം — നിരർത്ഥകം
സാധ്യം — അസാധ്യം
സ്വാതന്ത്ര്യം — പാരതന്ത്ര്യം
സ്വാധീനത — പരാധീനത
സ്വസ്ഥം — അസ്വസ്ഥം
സ്വാർത്ഥം — പരാർത്ഥം
സ്വാഭാവികം — അസ്വാഭാവികം
സ്ഥാവരം — ജംഗമം
സുകൃതം — ദുഷ്കൃതം
സുഗന്ധം — ദുർഗന്ധം
സുദിനം — ദുർദിനം
സുന്ദരം — വിരൂപം
സുന്ദരൻ — വിരൂപൻ
സുലഭം — ദുർലഭം
സുസ്ഥിതി — ദുസ്ഥിതി
സൂക്ഷ്മം — സ്ഥൂലം
സൃഷ്ടി — സംഹാരം
സ്വേച്ഛ — പരേച്ഛ
സംസ്കൃതം — പ്രാകൃതം
ഹിതം — അഹിതം
ക്ഷയം — വൃദ്ധി
ക്ഷേമം — ക്ഷാമം


No comments:

Powered by Blogger.